Weldadigheidszegels 1932  A.N.V.V.
Noordwijk 140 jaar badplaats in 2006; maar we zijn niet de eerste plaats met een eigen VVV.
Dat was Valkenburg in 1885; in 1932 gaf de PTT 4 zegels uit om Nederland te promoten.
           Bron: handboek postwaarden Nederland
Het Limburgse Valkenburg had in 1885 de primeur van een eerste Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer (VVV). Dat initiatief vond navolging in andere plaat-
sen. In 1896 stichtten tien van deze VVV's op initiatief van Groningen een
overkoepelende organisatie, de "Nationale Bond van Vreemdelingenverkeer".
Doel was de behartiging van de aangesloten VVV's maar vooral de bevordering
van het toerisme in Nederland. Door gebrek aan middelen stuitte dat laatste 
op veel problemen. Om daarin verbetering te brengen werd met steun van de
regering, scheepvaartmaatschappijen en spoorwegen in 1908 het Centraal
Bureau voor Vreemdelingen opgericht, dat met meer geld in het buitenland
reclame zou gaan maken voor Nederland. In 1916 kwamen beide instituten 
tot een fusie en ging men verder onder de naam A.N.V.V. (Algemeene
Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer).
             A.N.V.V. serie van 1932 met opdruk "Salve Hospes" (Welkom gast)
Op 11 september 1929 vroeg de ANVV aan de minister van Waterstaat of
haar budget kon worden verhoogd uit de opbrengst van een bijzondere post-
zegel. Aanleiding voor dit verzoek vormde - volgens de ANVV - het feit dat de 
Nederlandse regering haar jaarlijkse subsidie van ƒ 35.000 aan de ANVV 
wilde verlagen naar ƒ 25.000. Griekenland zou, zo bracht de ANVV naar voren, 
ook een toeristenzegel met toeslag gaan uitgeven. Om het verzoek kracht
bij te zetten bracht de secretaris-penningmeester van de ANVV, jhr. Quarles
van Ufford, een bezoek aan de algemeen secretaris der PTT mr J.F. van Royen.
Op 30 december 1929 herhaalde de ANVV haar verzoek nog eens in een brief
aan de minister. Deze voelde wel voor een dergelijke uitgifte. Omdat volgens 
PTT naast de traditionele kinderzegels er maar één andere toeslagemissie 
per jaar kon uitkomen, zou de ANVV pas in 1931 aan de beurt kunnen komen.
Voor 1930 waren er namelijk al de Rembrandtzegels gepland. Op 13 februari
1930 werd aan de ANVV meegedeeld dat zij in 1931 een bijzondere zegel met
toeslag zouden krijgen.
Toeslagserie 1930  Rembrandt van Rijn met op de achtergrond de Staalmeesters
Eind 1930 trad echter een complicatie op. Op 27 september van dat jaar had
het Nederlands Olympisch Comité aan de minister van Waterstaat gevraagd
om een emissie met toeslag voor 1931, zodat uit de opbrengst daarvan de
Nederlandse deelname aan de spelen in Los Angeles in 1932 kon worden
bekostigd. PTT vond in tegenstelling tot bij de Olympiade van 1928 te Amster-
dam deze deelneming niet "van zodanig algemeen of nationaal belang" dat 
daarvoor speciale zegels zouden moeten verschijnen. Bovendien zou in 1931 
al een emissie voor de ANVV uitkomen. De minister van Waterstaat besloot 
de aanvraag van het NOC voor te leggen aan de ministerraad.
De PTT stelde de ANVV op 14 november 1930 voor om de emissie van de
speciale zegels te verschuiven van 1931 naar 1932. De ANVV ging akkoord
na de toezegging dat voor 1931 een gelijke rijkssubsidie ad ƒ 45.000 zou
worden ontvangen als in 1930.
Wat de Olympiadezegels in 1931 betrof besloot de ministerraad op 24 decem-
ber 1930 dat deze er niet zouden komen. Omdat nu juist tevoren met de ANVV
was afgesproken dat die organisatie haar emissie in 1932 zou krijgen, werd
besloten daarop niet meer terug te komen.
Door deze samenloop van omstandigheden zou een normaliter kansloos ver-
zoek om toeslagzegels in 1932, op 16 december 1930 gedaan door het Fonds
tot Herstel van de Goudse Glazen, zomaar worden ingewilligd.
Paul Schuitema
Op 10 oktober 1931 werd door PTT aan het Instituut voor Sier & Nijverheids-
kunst (ISN) gevraagd een kunstenaar te noemen die de ANVV-zegels zou 
kunnen ontwerpen. Volgens ISN zou de fotograaf Paul Schuitema daarvoor 
geschikt zijn. Enkele dagen daarna vroeg PTT Schuitema een bijzondere 
frankeerzegel te ontwerpen, met als voorstelling als "gebouwen of landschap-
pen, die voor vreemdelingen aantrekkelijk zijn en zo getrouw mogelijk moeten
zijn afgebeeld".
Schuitema ging snel aan het werk. Hoewel de officiële opdracht maar over één 
zegel sprak, bleek het om vier waarden te gaan. Voor de achtergrond van de
zegels maakte Schuitema gebruik van reeds bestaande luchtfoto's. Voor de
voorgrond maakte hij zelf een groot aantal opnamen die hij in de luchtfoto's
monteerde tot één geheel.
        Twee eerste pogingen van Paul Schuitema om met fotomontages tot
        een zegelontwerp te komen.
Aan deze montages voegde hij vervolgens de tekst "ANVV" en "SALVE
Hospes" toe. Van de eerste viertal fotomontages werden proeven vervaar-
digd in een groot aantal kleuren. Aansluitend werd geëxperimenteerd met
de landsnaam en de waarde-aanduiding.
De schilder, fotograaf en typografisch ontwerper Geert Paul Hendrikus Schuitema
(1897-1973) verdeelde zijn wereld in die van "gisteren" en die van "vandaag"
Gisteren stond voor: artistiek, romantisch, ambachtelijk en fantastisch. De tijd
daarentegen waarin hij tot dit inzicht kwam, eind jaren twintig, ervoer hij als 
vandaag: reëel, zakelijk, actueel en direct. Zijn opleiding aan de Rotterdamse
academie tot kunstschilder, maar ook zijn puur grafische ontwerpen, die onder
invloed van de Amsterdamse School tot stand waren gekomen, zag hij in het
licht van de voorbije periode.
      Zelfportret van rond 1930      Affiche ontworpen door Paul Schuitema
Zegels:
De 2½ cent: een windmolen. Op de achtergrond het polderlandschap bij 
Kinderdijk. Afgeleverd 562.150, verkocht 226.717, vernietigd 335.433.
De 6 cent: het raadhuis van Zierikzee. Op de achtergrond een nieuwbouwwijk
in Amsterdam-Zuid. Afgeleverd 753.800, verkocht 236.862, vernietigd 516.938
De 7½ cent: ophaalbrug te Schipluiden. Op de achtergrond de spoorbrug bij
Moerdijk. Afgeleverd 574.900, verkocht 189.583, vernietigd 385.317.
De 12½ cent: bloeiende tulpen. Op de achtergrond bloembollenvelden.
Afgeleverd 564.550 zegels, verkocht 191.062, vernietigd 373.488.
De toeslag van de zegels leverde het bedrag van ƒ 24.003 op. Na aftrek van 
de ontwerp-en aanmaakkosten bleef voor de ANVV nog ƒ 20.317 over. In
vergelijking met de kinderpostzegels was dit een zeer beperkt resultaat.
W. Arentshorst.